FlashFox
FlashFox

性别: 注册于 2020-05-19

向TA求助
90金币数
90 经验值
0个粉丝
主页被访问 591 次

最近动态

2022-03-06 19:43 发起提问

2022-03-06 19:30 发起提问

2022-03-06 15:04 回答问题

安装以后仍然报错

2022-02-26 19:09 回答问题

依然毫无无反应 我是这个界面执行了

2022-02-26 16:09 发起提问

2022-02-17 16:06 发起提问

2022-02-15 20:47 回答问题

我遇到类似的问题,最后添加了一句 cp ts/lib -rf解决掉了,可以参考下

2022-02-08 20:52 回答问题

将draw_bitmap( FT_Bitmap*  bitmap,FT_Int      x,FT_Int      y)中的lcd_put_pixel(i, j, bitmap->buffer[q * bitmap->width + p]);一句改为lcd_put_pixel(i, j, bitmap->buffer[q * bitmap->width + p]!=0?0xFF0000:bitmap->buffer[q * bitmap->width + p]);经验证

2022-02-08 15:37 发起提问

2022-01-23 10:22 回答问题

我烧录了最新的系统,把设备树从最新的版本上修改了下,又好了